PFAS Menopause

NỒNG ĐỘ CAO HÓA CHẤT VĨNH CỮU (PFAS) LIÊN QUAN ĐẾN MÃN KINH SỚM

Trong một mô hình nghiên cứu quốc gia ở Hoa Kỳ, phụ nữ ở độ tuổi từ 40 đến giữa…